Tự động tạo thẻ Title, Description

Thảo luận trong 'Magento SEO - Search Engine Friendly Magento' bắt đầu bởi vntechmart, 18 Tháng chín 2015.

 1. vntechmart

  vntechmart New Member

  Code tự động tạo thẻ Title và Description khi đăng sản phẩm, danh mục sản phẩm trong Magento:
  PHP:
  <?php
  $desc 
  strip_tags(trim($this->getDescription()));
  $kw trim($this->getKeywords());
  $title strip_tags(trim($this->getTitle()));

  if (
  Mage::registry(‘current_product’)) {
  $categoryIds Mage::registry(‘current_product’)->getCategoryIds();
  if(
  count($categoryIds) ){
  $firstCategoryId $categoryIds[1];
  $category Mage::getModel(‘catalog/category’)->load($firstCategoryId);
  }
  $desc Mage::registry(‘current_product’)->getName(). ‘ ‘strip_tags(Mage::registry(‘current_product’)->getShortDescription());

  $desc substr($desc0150);

  if(
  $title Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_title’) || $title == Mage::registry(‘current_product’)->getDescription())
  {

  if(
  strtolower(substr($desc0strlen($title))) !== strtolower($title))
  {
  $title =$category->getName().’ ‘.Mage::registry(‘current_product’)->getName();
  }
  }

  if(empty(
  $kw) || $kw == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_keywords’))
  {
  $kw Mage::registry(‘current_product’)->getName().,.$kw;
  }
  }

  if (
  Mage::registry(‘current_category’))
  {
  if(empty(
  $desc) || $desc == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_description’))
  {
  $desc $this->getTitle(). ‘ ‘strip_tags(str_replace(<br />,,substr(Mage::registry(‘current_category’)->getDescription(), 0strpos(Mage::registry(‘current_category’)->getDescription(), .)+1)));
  $desc substr($desc0150);
  }
  if(empty(
  $kw) || $kw == Mage::getStoreConfig(‘design/head/default_keywords’))
  {
  $kw $title.,.$kw;
  }
  }

  echo 
  <title>.$title.'</title>’;
  echo ‘<meta name=”description” content=”‘.$desc.'
  ” />;
  echo 
  <meta name=”keywords” content=”‘.$kw.'” />’;
  ?>
  Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2017

Chia sẻ trang này