Thay flash logo ?

Thảo luận trong 'Programming Questions' bắt đầu bởi hotxac, 19 Tháng ba 2009.

 1. hotxac

  hotxac New Member

  Cho mình hỏi cách thay flash logo vào cái header với
  Mình vào header.phtml edit đoạn code

  Mã:
  <a href="<?php echo $this->getUrl('') ?>"><img src="<?php echo $this->getLogoSrc() ?>" alt="<?php echo $this->getLogoAlt() ?>" /></a>
  bằng ( flash mình chép ngang hàng với header.phtml)

  Mã:
  <noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="300" height="100">
   <param name="movie" value="logo-flash.swf" />
   <param name="quality" value="high" />
   <embed src="logo-flash.swf" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="100"></embed>
  </object></noscript>
  Mặc dù thử luôn cái Active script gì đó vào cũng ko có tác dụng
 2. thangbinh

  thangbinh New Member

  theo tớ nghĩ là đường dẫn tới file flash bị sai rồi nên nó ko load lên dc, tại sao bạn ko bỏ file flash vào thẳng folder themes của bạn rồi dùng đoạn mã sau để load lên ?

  Mã:
  <?php echo $this->getSkinUrl('file cần load') ?>
  
 3. minhdiep

  minhdiep Member

  Bạn vào app\design\frontend\default\default\template\page\html\header.phtml

  Edit lại file header.phtml như sau

  Mã:
  <div class="header"> 
  <?php echo $this->getChildHtml('store_switcher') ?> 
  <h1 id="logo">
    <a href="<?php echo $this->getUrl('') ?>">
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="300" height="100" id="****" align="middle"> 
  <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
  <param name="movie" value="<?php echo $this->getSkinUrl('images/logo-flash.swf')?>" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="bgcolor" value="#ffffff" /> 
  <embed src="<?php echo $this->getSkinUrl('images/logo-flash.swf')?>" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="100" name="****" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> 
  </object>
    </a>
  </h1>
  <div class="headerlinks-bar"><?php echo $this->getLayout()->getBlock('header')->getWelcome() ?><?php echo $this->getLayout()->createBlock('cms/block')->setBlockId('header_links')->toHtml() ?></div> 
  <div class="navbar"><?php echo $this->getChildHtml('topMenu') ?></div> 
  </div> 
  Trong VD này file logo-flash.swf nằm trong thư mục skin\frontend\default\default\images

  Chúc bạn thành công!

Chia sẻ trang này