[Help] Vào xem giỏ hàng checkout/cart thì lỗi này

Thảo luận trong 'Các lỗi thường gặp' bắt đầu bởi nightrelax, 4 Tháng chín 2013.

 1. nightrelax

  nightrelax New Member

  Em đang muốn chuyển sang sử dụng magento
  nhưng bị lỗi này ko biết sửa sao
  đã lang thang tìm kiếm mà ko ra lỗi
  các bác xem hộ e nhé

  Mã:
  There has been an error processing your request
   
  SELECT `e`.*, `price_index`.`price`, `price_index`.`tax_class_id`, `price_index`.`final_price`, IF(price_index.tier_price IS NOT NULL, LEAST(price_index.min_price, price_index.tier_price), price_index.min_price) AS `minimal_price`, `price_index`.`min_price`, `price_index`.`max_price`, `price_index`.`tier_price`, `cat_index`.`position` AS `cat_index_position`, `at_inventory_in_stock`.`is_in_stock` AS `inventory_in_stock`, RAND() * `main_table`.`entity_id` AS `mage_rand`, `links`.`link_id`, `link_attribute_position_int`.`value` AS `position` FROM `by_catalog_product_entity` AS `e`
  INNER JOIN `by_catalog_product_index_price` AS `price_index` ON price_index.entity_id = e.entity_id AND price_index.website_id = '1' AND price_index.customer_group_id = 0
  INNER JOIN `by_catalog_category_product_index` AS `cat_index` ON cat_index.product_id=e.entity_id AND cat_index.store_id='1' AND cat_index.visibility IN(2, 4) AND cat_index.category_id='2'
  INNER JOIN `by_cataloginventory_stock_item` AS `at_inventory_in_stock` ON (at_inventory_in_stock.`product_id`=e.entity_id) AND ((at_inventory_in_stock.use_config_manage_stock = 0 AND at_inventory_in_stock.manage_stock=1 AND at_inventory_in_stock.is_in_stock=1) OR (at_inventory_in_stock.use_config_manage_stock = 0 AND at_inventory_in_stock.manage_stock=0) OR (at_inventory_in_stock.use_config_manage_stock = 1 AND at_inventory_in_stock.is_in_stock=1))
  INNER JOIN `by_catalog_product_link` AS `links` ON links.linked_product_id = e.entity_id AND links.link_type_id = 5
  LEFT JOIN `by_catalog_product_link_attribute_int` AS `link_attribute_position_int` ON link_attribute_position_int.link_id = links.link_id AND link_attribute_position_int.product_link_attribute_id = '5' WHERE (links.product_id IN ('1')) AND (links.linked_product_id NOT IN ('1')) GROUP BY `e`.`entity_id` ORDER BY mage_rand LIMIT 4
   
   
  Trace:
  #0 shop\includes\src\Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql.php(110): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
  #1 shop\includes\src\__default.php(63012): Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql->_execute(Array)
  #2 shop\includes\src\__default.php(52694): Zend_Db_Statement->execute(Array)
  #3 shop\includes\src\__default.php(53730): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT `e`.*, `...', Array)
  #4 shop\includes\src\__default.php(54566): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT `e`.*, `...', Array)
  #5 shop\includes\src\__default.php(52949): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query('SELECT `e`.*, `...', Array)
  #6 shop\includes\src\__default.php(31093): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll('SELECT `e`.*, `...', Array)
  #7 shop\includes\src\__checkout.php(16088): Varien_Data_Collection_Db->_fetchAll('SELECT `e`.*, `...')
  #8 shop\includes\src\__checkout.php(15912): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->_loadEntities(false, false)
  #9 shop\includes\src\Mfmc_Mfmcallforprice_Block_Rewrite_FrontCheckoutCartCrosssell.php(52): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->load()
  #10 shop\includes\src\__checkout.php(22041): Mfmc_mfmcallforprice_Block_Rewrite_FrontCheckoutCartCrosssell->getItems()
  #11 shop\app\design\frontend\base\default\template\checkout\cart\crosssell.phtml(34): Mage_Checkout_Block_Cart_Crosssell->getItemCount()
  #12 shop\includes\src\__default.php(3223): include('C:\xampp\htdocs...')
  #13 shop\includes\src\__default.php(3254): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\base\d...')
  #14 shop\includes\src\__default.php(3268): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #15 shop\includes\src\__default.php(2518): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #16 shop\includes\src\__default.php(2237): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #17 shop\includes\src\__default.php(2181): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('crosssell', true)
  #18 shop\app\design\frontend\default\blanco\template\checkout\cart.phtml(112): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('crosssell')
  #19 shop\includes\src\__default.php(3223): include('C:\xampp\htdocs...')
  #20 shop\includes\src\__default.php(3254): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\defaul...')
  #21 shop\includes\src\__default.php(3268): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #22 shop\includes\src\__default.php(2518): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #23 shop\includes\src\__default.php(13160): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #24 shop\includes\src\__default.php(2518): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
  #25 shop\includes\src\__default.php(2237): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #26 shop\includes\src\__default.php(2181): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('content', true)
  #27 shop\app\design\frontend\default\blanco\template\page\1column.phtml(17): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('content')
  #28 shop\includes\src\__default.php(3223): include('C:\xampp\htdocs...')
  #29 shop\includes\src\__default.php(3254): Mage_Core_Block_Template->fetchView('frontend\defaul...')
  #30 shop\includes\src\__default.php(3268): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #31 shop\includes\src\__default.php(2518): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #32 shop\includes\src\__default.php(27393): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #33 shop\includes\src\__default.php(13553): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #34 shop\app\code\core\Mage\Checkout\controllers\CartController.php(163): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #35 shop\includes\src\__default.php(13582): Mage_Checkout_CartController->indexAction()
  #36 shop\includes\src\__default.php(17927): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #37 shop\includes\src\__default.php(17484): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #38 shop\includes\src\__default.php(20061): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #39 shop\app\Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #40 shop\index.php(87): Mage::run('', 'store')

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Đơn giản là server có vấn đề về connect database. Kiểm tra lại server nhé

Chia sẻ trang này