[HELP] Server Error 500

Thảo luận trong 'Cài đặt Magento' bắt đầu bởi Nguyen Dan Truong, 5 Tháng bảy 2013.

 1. Nguyen Dan Truong

  Nguyen Dan Truong New Member

  Mình là newbie của Magento. Mấy hôm nay mình cài magento lên host mà bị ngay lỗi này đầu tiên nên chưa thể làm gì được. Mình cài dưới localhost rất ổn định.

  Mình đã config lại file config.xml trong app/etc nhưng vẫn bị

  Xóa 2 dòng trong .htacess là: Options +FollowSymLinks ||| RewriteEngine on --> vẫn bị

  CHMOD 777 các folder & files: app/etc + media +var. rồi chuyển index sang 664 & downloader/index.php 664 vẫn không giải quyết được gì

  Mong các bạn giúp mình. Nếu bạn nào có thể giúp live thì cho mình nick skype hoặc yahoo vs nhé

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Bạn contact với hosting đi, có vấn đề khi sử dụng file ,htaccess đấy
 3. Nguyen Dan Truong

  Nguyen Dan Truong New Member

  Mình có liên hệ với host thì host bảo file htacess mình tự xử lý. Thế là sao hả bác admin @@
  File htacess của mình:
  //////////////
  ############################################
  ## uncomment these lines for CGI mode
  ## make sure to specify the correct cgi php binary file name
  ## it might be /cgi-bin/php-cgi

  # Action php5-cgi /cgi-bin/php5-cgi
  # AddHandler php5-cgi .php

  ############################################
  ## GoDaddy specific options

  # Options -MultiViews

  ## you might also need to add this line to php.ini
  ## cgi.fix_pathinfo = 1
  ## if it still doesn't work, rename php.ini to php5.ini

  ############################################
  ## this line is specific for 1and1 hosting

  #AddType x-mapp-php5 .php
  #AddHandler x-mapp-php5 .php

  ############################################
  ## default index file

  DirectoryIndex index.php

  <IfModule mod_php5.c>

  ############################################
  ## adjust memory limit

  # php_value memory_limit 64M
  php_value memory_limit 256M
  php_value max_execution_time 18000

  ############################################
  ## disable magic quotes for php request vars

  php_flag magic_quotes_gpc off

  ############################################
  ## disable automatic session start
  ## before autoload was initialized

  php_flag session.auto_start off

  ############################################
  ## enable resulting html compression

  #php_flag zlib.output_compression on

  ###########################################
  # disable user agent verification to not break multiple image upload

  php_flag suhosin.session.cryptua off

  ###########################################
  # turn off compatibility with PHP4 when dealing with objects

  php_flag zend.ze1_compatibility_mode Off

  </IfModule>

  <IfModule mod_security.c>
  ###########################################
  # disable POST processing to not break multiple image upload

  SecFilterEngine Off
  SecFilterScanPOST Off
  </IfModule>

  <IfModule mod_deflate.c>

  ############################################
  ## enable apache served files compression
  ## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#gzip

  # Insert filter on all content
  ###SetOutputFilter DEFLATE
  # Insert filter on selected content types only
  #AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css text/javascript

  # Netscape 4.x has some problems...
  #BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html

  # Netscape 4.06-4.08 have some more problems
  #BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip

  # MSIE masquerades as Netscape, but it is fine
  #BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html

  # Don't compress images
  #SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-gzip dont-vary

  # Make sure proxies don't deliver the wrong content
  #Header append Vary User-Agent env=!dont-vary

  </IfModule>

  <IfModule mod_ssl.c>

  ############################################
  ## make HTTPS env vars available for CGI mode

  SSLOptions StdEnvVars

  </IfModule>

  <IfModule mod_rewrite.c>

  ############################################
  ## enable rewrites

  Options +FollowSymLinks
  RewriteEngine on

  ############################################
  ## you can put here your magento root folder
  ## path relative to web root

  #RewriteBase /magento/

  ############################################
  ## uncomment next line to enable light API calls processing

  # RewriteRule ^api/([a-z][0-9a-z_]+)/?$ api.php?type=$1 [QSA,L]

  ############################################
  ## rewrite API2 calls to api.php (by now it is REST only)

  RewriteRule ^api/rest api.php?type=rest [QSA,L]

  ############################################
  ## workaround for HTTP authorization
  ## in CGI environment

  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  ############################################
  ## TRACE and TRACK HTTP methods disabled to prevent XSS attacks

  RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^TRAC[EK]
  RewriteRule .* - [L,R=405]

  ############################################
  ## redirect for mobile user agents

  #RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/mobiledirectoryhere/.*$
  #RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} "android|blackberry|ipad|iphone|ipod|iemobile|opera mobile|palmos|webos|googlebot-mobile" [NC]
  #RewriteRule ^(.*)$ /mobiledirectoryhere/ [L,R=302]

  ############################################
  ## always send 404 on missing files in these folders

  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/(media|skin|js)/

  ############################################
  ## never rewrite for existing files, directories and links

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-l

  ############################################
  ## rewrite everything else to index.php

  RewriteRule .* index.php [L]

  </IfModule>


  ############################################
  ## Prevent character encoding issues from server overrides
  ## If you still have problems, use the second line instead

  AddDefaultCharset Off
  #AddDefaultCharset UTF-8

  <IfModule mod_expires.c>

  ############################################
  ## Add default Expires header
  ## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#expires

  ExpiresDefault "access plus 1 year"

  </IfModule>

  ############################################
  ## By default allow all access

  Order allow,deny
  Allow from all

  ###########################################
  ## Deny access to release notes to prevent disclosure of the installed Magento version

  <Files RELEASE_NOTES.txt>
  order allow,deny
  deny from all
  </Files>

  ############################################
  ## If running in cluster environment, uncomment this
  ## http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags

  #FileETag none
 4. Nguyen Dan Truong

  Nguyen Dan Truong New Member

  Bác admin ơi. Mình xóa file htacess thì cấu hình ddc. Nhưng đến phần CHMOD tất cả đều CHMOD được thì lỗi phát sinh như sau
  //////////
  Path ".../httpdocs/var/session/sess_57q397pcr5nmd6rplv6uf7m289nqok4m" must be writable.
  /////////
  CHMOD gốc của nó là 600 thì mình CHMOD sang 777 hoặc 644,664 đều ko đc, báo lỗi
  --> Request denied.
  Please verify that the file or folder exists and that you have the necessary permissions on the server to perform the requested operation.

  Như vậy là sao ? Mình đã xóa file và up lên host lại vẫn bị lỗi này.
 5. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Bên hosting này thiệt sự ko tận tình rồi.
 6. nguyendattai

  nguyendattai Member

  Mình xóa .htacess thì vào cài được nên suy ra file .htacess có vấn đề, đọc hướng dẫn của Magento mãi vẫn không sao chỉnh file .htacess được. Cộng đồng magento vẫn còn mỏng quá các bác a. Bác nào giải quyết được lỗi này hướng dẫn anh e làm luôn nhé.

  Thanks
 7. cpnetpro

  cpnetpro New Member

  Cái này rất đơn giản, chỉ cần vào trong file ,htacess xóa dòng.

  SSLOptions StdEnvVars
  Options +FollowSymLinks

  đi là được
 8. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Bạn xem lại bên hosting này nhé.
  Cái này ko liên quan tới magento, liên quan tới hosting nhiều hơn đấy bạn ah.
 9. nguyendattai

  nguyendattai Member

  Mấy bác viết hướng dẫn đọc rất khó hiểu

Chia sẻ trang này