Giup minh voi bi loi roi!

Thảo luận trong 'Các lỗi thường gặp' bắt đầu bởi andynguyen, 25 Tháng chín 2013.

 1. andynguyen

  andynguyen New Member

  Invalid attribute type

  Trace:
  #0 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Eav\Model\Entity\Collection\Abstract.php(652): Mage::exception('Mage_Eav', 'Invalid attribu...')
  #1 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\community\Inchoo\FeaturedProducts\Block\Adminhtml\Edit\Grid.php(204): Mage_Eav_Model_Entity_Collection_Abstract->joinAttribute('inchoo_featured...', 'catalog_product...', 'entity_id', NULL, 'left', '0')
  #2 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\community\Inchoo\FeaturedProducts\Block\Adminhtml\Edit\Grid.php(103): Inchoo_FeaturedProducts_Block_Adminhtml_Edit_Grid->_getSelectedProducts()
  #3 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Adminhtml\Block\Widget\Grid.php(624): Inchoo_FeaturedProducts_Block_Adminhtml_Edit_Grid->_prepareColumns()
  #4 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Adminhtml\Block\Widget\Grid.php(632): Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid->_prepareGrid()
  #5 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(862): Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid->_beforeToHtml()
  #6 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #7 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('grid', true)
  #8 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\community\Inchoo\FeaturedProducts\Block\Adminhtml\Edit.php(94): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('grid')
  #9 C:\xampp\htdocs\mogent\app\design\adminhtml\default\default\template\widget\grid\container.phtml(36): Inchoo_FeaturedProducts_Block_Adminhtml_Edit->getGridHtml()
  #10 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(241): include('C:\xampp\htdocs...')
  #11 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml\defau...')
  #12 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #13 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Adminhtml\Block\Template.php(81): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #14 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Adminhtml\Block\Widget\Container.php(308): Mage_Adminhtml_Block_Template->_toHtml()
  #15 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(863): Mage_Adminhtml_Block_Widget_Container->_toHtml()
  #16 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Text\List.php(43): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #17 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(863): Mage_Core_Block_Text_List->_toHtml()
  #18 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(582): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #19 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(526): Mage_Core_Block_Abstract->_getChildHtml('content', true)
  #20 C:\xampp\htdocs\mogent\app\design\adminhtml\default\default\template\page.phtml(74): Mage_Core_Block_Abstract->getChildHtml('content')
  #21 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(241): include('C:\xampp\htdocs...')
  #22 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(272): Mage_Core_Block_Template->fetchView('adminhtml\defau...')
  #23 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Template.php(286): Mage_Core_Block_Template->renderView()
  #24 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Adminhtml\Block\Template.php(81): Mage_Core_Block_Template->_toHtml()
  #25 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Block\Abstract.php(863): Mage_Adminhtml_Block_Template->_toHtml()
  #26 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Model\Layout.php(555): Mage_Core_Block_Abstract->toHtml()
  #27 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(390): Mage_Core_Model_Layout->getOutput()
  #28 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\community\Inchoo\FeaturedProducts\controllers\Adminhtml\FeaturedController.php(46): Mage_Core_Controller_Varien_Action->renderLayout()
  #29 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Action.php(419): Inchoo_FeaturedProducts_Adminhtml_FeaturedController->indexAction()
  #30 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Router\Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('index')
  #31 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Controller\Varien\Front.php(176): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
  #32 C:\xampp\htdocs\mogent\app\code\core\Mage\Core\Model\App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
  #33 C:\xampp\htdocs\mogent\app\Mage.php(683): Mage_Core_Model_App->run(Array)
  #34 C:\xampp\htdocs\mogent\index.php(87): Mage::run('', 'store')
  #35 {main}

  Bài viết khác cùng chuyên mục:

 2. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Khi install template thường các bạn add thiếu attribuete.

  bạn kiểm tra trong file này: C:\xampp\htdocs\mogent\app\design\adminhtml\default\default\template\widget\grid\container.phtml(36):

  xem nó đang gọi attribute nào rồi tạo thêm nhé

Chia sẻ trang này