Hướn dẫn Config email gửi đi trong magento 2

Thảo luận trong 'Admin & Configuration Questions' bắt đầu bởi admin, 5 Tháng tám 2016.

 1. admin

  admin Mai Văn Hải Staff Member

  Để config email gửi đi trong magento2, cách nhanh nhất là override mageto \Magento\Framework\Mail\Transport

  Cách làm như sau:
  Step 1: Khai báo trong di.xml trong app/code/NameSpace/ModuleName/etc
  Mã:
  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
    <!-- for override magento default Transport class with our custom module model-->
    <preference for="\Magento\Framework\Mail\Transport" type="NameSpace\ModuleName\Model\Transport"/>
  </config>
  Trong đó bạn đổi tên NameSpace\ModuleName = tên theo cách của bạn

  Step 2: Sửa Transport với nội dung sau
  Mã:
  <?php
  /**
  * Mail Transport
  */
  namespace NameSpace\ModuleName\Model;
  class Transport extends \Zend_Mail_Transport_Smtp implements \Magento\Framework\Mail\TransportInterface
  {
    /**
     * @var \Magento\Framework\Mail\MessageInterface
     */
    protected $_message;
    /**
     * @param MessageInterface $message
     * @param null $parameters
     * @throws \InvalidArgumentException
     */
    public function __construct(\Magento\Framework\Mail\MessageInterface $message)
    {
      if (!$message instanceof \Zend_Mail) {
        throw new \InvalidArgumentException('The message should be an instance of \Zend_Mail');
      }
       $smtpHost= 'xxx.xxxx.xxx';//your smtp host ';
       $smtpConf = [
        'auth' => 'login',//auth type
        'tsl' => 'tsl',
        'port' => '587',
        'username' => 'xxxx@xxxxx.xxx',//smtm user name
        'password' => 'xxxxxxxxxxxxxx'//smtppassword
       ];
      parent::__construct($smtpHost, $smtpConf);
      $this->_message = $message;
    }
    /**
     * Send a mail using this transport
     * @return void
     * @throws \Magento\Framework\Exception\MailException
     */
    public function sendMessage()
    {
      try {
        parent::send($this->_message);
      } catch (\Exception $e) {
        throw new \Magento\Framework\Exception\MailException(new \Magento\Framework\Phrase($e->getMessage()), $e);
      }
    }
  }
  Sau đó clear cache và test thử nhé
 2. Abota

  Abota New Member

  Mình đã làm theo, và không được

Chia sẻ trang này