Magento Gift Card 2014-12-30

Magento Gift Card extension

Watchers:
This resource is being watched by 23 users.
 1. admin
  Chức năng này cho phép bạn tạo ra danh sách thẻ khách hàng, import thẻ khách hàng.

  Thẻ khách hàng này dùng để tặng, thanh toán khi mua hàng...

  Images

  1. magento-extension-gift-card (1).png
  2. magento-extension-gift-card (2).png
  3. magento-extension-gift-card (3).png
  4. magento-extension-gift-card (4).png
  5. magento-extension-gift-card (5).png
  6. magento-extension-gift-card (6).png
  7. magento-extension-gift-card (7).png
  8. magento-extension-gift-card (8).png
  9. magento-extension-gift-card (9).png
  10. magento-extension-gift-card (10).png